Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản dịch vụ và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện cho các sản phẩm được bán trên trang web https://egay.shop.

Điều 1 - Đối tượng

Các điều khoản và điều kiện này chi phối việc bán hàng của Egay Shop trên https://egay.shop.

TỔNG QUAN

Trang web này được điều hành bởi Egay Shop. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến ECửa hàng đồng tính. ECửa hàng đồng tính cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, có điều kiện khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.


Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ( "Điều khoản Dịch vụ", "Điều khoản"), bao gồm cả những điều khoản bổ sung và điều kiện và chính sách tham khảo ở đây và / hoặc có sẵn bằng cách liên kết. Điều khoản Dịch vụ áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm không giới hạn người sử dụng là người trình duyệt, các nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân, và / hoặc đóng góp về nội dung.

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ kỹ trước khi truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, sau đó bạn có thể không truy cập vào trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ. Nếu các điều khoản của dịch vụ được coi là một đề nghị, chấp nhận được rõ ràng giới hạn với các Điều khoản Dịch vụ.

Bất kỳ tính năng mới hoặc các công cụ được bổ sung vào các cửa hàng hiện nay cũng phải chịu Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản của dịch vụ bằng cách gửi thông tin cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi sự chấp nhận của những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Điều 2 - Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Đồng ý với những Điều khoản dịch vụ, bạn đại diện cho rằng bạn là ít nhất là tuổi trưởng thành trong bang hay tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn đang tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi được sự đồng ý của bạn cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.
Bạn không thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép cũng không thể giúp bạn, trong việc sử dụng dịch vụ, vi phạm pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn các luật bản quyền).
Bạn không cần phải truyền tải bất kỳ loại sâu hoặc virus hoặc các mã có tính chất phá hoại.
Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn

Điều 3 - Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì lý do nào bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển giao không được mã hóa và bao gồm (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và (b) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn luôn mã hóa trong quá trình truyền trên mạng.
Bạn đồng ý không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ trên trang web thông qua đó các dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi .
Các tiêu đề được sử dụng trong bản thoả thuận này được bao gồm chỉ tiện lợi và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản.

Điều 4 - Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này là không chính xác, đầy đủ hay hiện. Các tài liệu trên trang web này được cung cấp thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến ​​các nguồn chính, chính xác hơn, hoàn thiện hơn hoặc nhiều thông tin kịp thời. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này là nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa những thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và được cung cấp chỉ để tham khảo của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi thay đổi trang web của chúng tôi.

Điều 5 - Giá

Giá của các sản phẩm của chúng tôi được ghi bằng Euro bao gồm tất cả các loại thuế (VAT và các loại thuế khác áp dụng vào ngày đặt hàng), trừ khi có quy định khác và không bao gồm chi phí xử lý và vận chuyển. Trong trường hợp đặt hàng đến một quốc gia khác ngoài đô thị Pháp, bạn là nhà nhập khẩu sản phẩm liên quan. Thuế hải quan hoặc thuế địa phương khác hoặc thuế nhập khẩu hoặc thuế nhà nước có thể phải nộp. Những quyền và khoản tiền này không phải là trách nhiệm của ECửa hàng đồng tính. Họ sẽ chịu chi phí của bạn và là trách nhiệm của riêng bạn, cả về mặt khai báo và thanh toán cho các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan của đất nước bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên hỏi về những khía cạnh này với chính quyền địa phương của bạn. Tất cả các đơn đặt hàng bất kể nguồn gốc của họ đều phải trả bằng Euro. ECửa hàng đồng tính bảo lưu quyền sửa đổi giá của nó bất cứ lúc nào, nhưng sản phẩm sẽ được lập hóa đơn trên cơ sở biểu giá có hiệu lực tại thời điểm xác nhận đơn đặt hàng và tùy vào tình trạng sẵn có. Các sản phẩm vẫn là tài sản của xã hội ECửa hàng đồng tính cho đến khi thanh toán đầy đủ giá. Cảnh báo: ngay sau khi bạn chiếm hữu sản phẩm của mình, nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn.

Điều 6 - Sửa đổi Dịch vụ và Giá

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời gian để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung của nó) mà không thông báo bất cứ lúc nào.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Điều 7 - Sản phẩm hoặc Dịch vụ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có số lượng hạn chế và có thể trả lại hoặc chỉ trao đổi theo chính sách trở lại của chúng tôi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo màn hình hiển thị màu của máy tính của bạn có màu sắc chính xác.
Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền để hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm, giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền đình chỉ bất kỳ sản phẩm bất cứ lúc nào. Bất kỳ cung cấp cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc vật liệu khác mua hay có được, bạn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Điều 8 - Đơn đặt hàng

Bạn có thể đặt hàng:

  • Trên Internet: https://egay.shop

Thông tin hợp đồng được trình bày bằng tiếng Anh và sẽ được xác nhận vào thời điểm gần nhất tại thời điểm xác nhận đơn đặt hàng của bạn. ECửa hàng đồng tính bảo lưu quyền không đăng ký một khoản thanh toán, và không xác nhận một đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do nào, đặc biệt trong trường hợp có vấn đề về nguồn cung cấp, hoặc trong trường hợp khó khăn liên quan đến đơn hàng nhận được.

Điều 9 - Xác thực đơn đặt hàng của bạn

Bất kỳ đơn đặt hàng nào xuất hiện trên trang web https://egay.shop giả định sự gắn kết với các Điều khoản và Điều kiện hiện tại. Bất kỳ xác nhận đặt hàng nào ngụ ý sự bám dính đầy đủ và hoàn chỉnh của bạn đối với các điều kiện bán hàng hiện tại, không có ngoại lệ hoặc dự trữ. Tất cả dữ liệu được cung cấp và xác nhận đã ghi sẽ là bằng chứng đáng giá của giao dịch. Bạn tuyên bố có kiến ​​thức hoàn hảo. Việc xác nhận đơn hàng sẽ đáng để ký và chấp nhận các hoạt động được thực hiện. Bản tóm tắt thông tin về đơn đặt hàng của bạn sẽ được thông báo cho bạn qua địa chỉ email xác nhận đơn đặt hàng của bạn.

Điều 10 - Thanh toán

Việc xác thực đơn đặt hàng của bạn ngụ ý cho bạn nghĩa vụ thanh toán giá đã chỉ định. Việc thanh toán các giao dịch mua của bạn được thực hiện bằng thẻ tín dụng với giao thức bảo mật được mã hóa SSL.

Điều 11 - Hoàn tiền, trả lại và trao đổi

Trả về:
Chính sách của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu 30 ngày đã trôi qua kể từ khi bạn mua hàng, thật không may chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại hoặc trao đổi.

Để đủ điều kiện để nhận lại, mặt hàng của bạn phải không được sử dụng và trong cùng điều kiện mà bạn đã nhận nó. Nó cũng phải có trong bao bì ban đầu.

Các mặt hàng không thể trả lại:

  • Thẻ quà tặng
  • Sản phẩm phần mềm tải về
  • Một số mặt hàng chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc cá nhân

Để hoàn thành việc trả lại của bạn, chúng tôi yêu cầu một biên lai hoặc bằng chứng mua hàng.

Vui lòng không gửi lại mua hàng của bạn cho nhà sản xuất.

Có một số tình huống chỉ được hoàn lại một phần:

  • Bất kỳ mặt hàng nào không ở trong tình trạng ban đầu, bị hư hỏng hoặc mất tích vì các lý do không phải do lỗi của chúng tôi
  • Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại hơn 30 ngày sau khi giao hàng

Hoàn tiền:
Khi nhận và kiểm tra lại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã nhận được món hàng đã trả về của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối hoàn phí của bạn.
Nếu bạn được chấp thuận, thì khoản hoàn phí của bạn sẽ được xử lý, và một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu:
Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước hết hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
Sau đó, liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi hoàn phí của bạn được đăng chính thức.
Tiếp theo hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có thời gian xử lý trước khi khoản tiền hoàn lại được đăng.
Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này và bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp chuột nhấp vào ĐÂY .

Bán các mặt hàng:
Các mặt hàng hoàn lại tiền được dựa trên giá bán.

Sở giao dịch:
Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc bị hư hỏng. Nếu bạn cần trao đổi nó cho cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi tại hello@egay.shop.

Những món quà :
Nếu mặt hàng được đánh dấu là món quà khi mua và giao trực tiếp cho bạn, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng quà tặng cho giá trị trả lại của bạn. Khi nhận được vật phẩm trả lại, một giấy chứng nhận quà tặng sẽ được gửi đến bạn.

Nếu mặt hàng không được đánh dấu là món quà khi mua, hoặc người tặng quà có đơn đặt hàng được giao cho chính mình để cung cấp cho bạn sau, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho người tặng quà và anh ta sẽ tìm hiểu về sự trở lại của bạn.

Đang chuyển hàng :

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của mình để trả lại hàng. Phí vận chuyển không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển sẽ được khấu trừ khỏi khoản hoàn phí của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, thời gian mà sản phẩm bạn trao đổi có thể liên lạc với bạn, có thể thay đổi.

Nếu bạn đang vận chuyển một món hàng trên $ 75, bạn nên xem xét sử dụng một dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi được hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.

Điều 12 - Sẵn có

Các sản phẩm của chúng tôi được cung cấp miễn là chúng có thể nhìn thấy trên trang web https://egay.shop và trong giới hạn của các cổ phiếu có sẵn. Đối với các sản phẩm không có hàng, ưu đãi của chúng tôi là hợp lệ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có tại các nhà cung cấp của chúng tôi. Trong trường hợp không có sản phẩm sau khi đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Đơn hàng của bạn sẽ tự động bị hủy và không có khoản nợ ngân hàng nào được thực hiện.

Điều 13 - Giao hàng tận nơi

Các sản phẩm được giao đến địa chỉ giao hàng được chỉ định trong quá trình đặt hàng, trong thời gian được chỉ định trên trang xác nhận đơn hàng. Trong trường hợp chậm trễ gửi hàng, một email sẽ được gửi để thông báo cho bạn về hậu quả có thể xảy ra đối với thời gian giao hàng đã được chỉ định cho bạn. Trong trường hợp giao hàng bởi một hãng vận chuyển, Egay Shop không thể chịu trách nhiệm giao hàng trễ do khách hàng không có mặt sau một số đề xuất cho các cuộc hẹn. Trong trường hợp giao hàng bên ngoài Liên minh châu Âu, hải quan có thể áp dụng thuế bổ sung khi nhập cảnh vào quốc gia của người nhận giao hàng. Những khoản thuế này là trách nhiệm của người nhận đơn đặt hàng.

Điều 14 - Độ chính xác của thông tin tài khoản và thanh toán

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, có vẻ như được đặt bởi đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp mua hiện tại, đầy đủ và chính xác và thông tin tài khoản cho tất cả mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý để kịp thời cập nhật tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email của bạn và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, vì vậy chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên lạc với bạn khi cần thiết.

Cho biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách trả lại của chúng tôi.

Điều 15 - Công cụ tùy chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn truy cập vào các công cụ của bên thứ ba trên mà chúng tôi không theo dõi và cũng không có bất kỳ kiểm soát hay đầu vào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào công cụ như vậy "như là" và "có sẵn" mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện của bất cứ loại nào và không có bất kỳ chứng thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.
Mọi sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web này là hoàn toàn nguy cơ và ý riêng của bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với và chấp nhận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan (s).
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới).

Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Điều 16 - Liên kết của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác, chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất cứ thành phần của bên thứ ba hoặc các trang web, hoặc cho bất kỳ vật liệu khác, sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.

Khiếu nại, khiếu nại, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

Điều 17 - Nhận xét, phản hồi và các bài nộp khác của người dùng

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số đệ trình cụ thể (đối với nhập ví dụ cuộc thi) hoặc không có một yêu cầu từ chúng tôi bạn gửi những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, kiến ​​nghị, kế hoạch, hoặc các vật liệu khác, dù là trực tuyến, qua email, qua bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và nếu không sử dụng trong bất kỳ môi trường nào nhận xét bạn về phía trước cho chúng tôi. Chúng tôi đang có và sẽ không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ ý kiến ​​trong sự tự tin; (2) để chi trả bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để đối phó với bất kỳ ý kiến.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung mà chúng tôi xác định tùy theo quyết định của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc Điều khoản Dịch vụ .

Bạn đồng ý rằng ý kiến ​​của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một ai đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến ​​bạn đưa ra và độ chính xác của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 18 - Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Điều 19 - Lỗi, không chính xác và thiếu sót

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong các dịch vụ có chứa các lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót mà có thể liên quan đến giới thiệu sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, cung cấp, chi phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và sẵn có. Chúng tôi có quyền sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót, thay đổi hay cập nhật thông tin hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng nếu có thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan là không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Không có cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, phải được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Điều 20 - Sử dụng bị cấm

Ngoài cấm khác theo quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn đang bị cấm sử dụng các trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất cứ mục đích trái pháp luật, (b) để thu hút những người khác để thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật; (c ) vi phạm bất kỳ, các quy định quốc tế liên bang tỉnh, nhà nước, các quy tắc, luật, pháp lệnh địa phương, (d) để xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, sỉ nhục , tác hại, bôi nhọ, vu khống, chê bai, đe dọa, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm; (g) để tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc hại mà sẽ hoặc có thể được sử dụng trong bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi cá nhân thông tin của người khác; (i) gửi thư rác, lừa đảo, pharm, lý do, nhện, bò, hoặc cạo, (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức; (k) để cản trở hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web liên quan đến vi phạm bất kỳ trong những ứng dụng bị cấm.

Điều 21 - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành; Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hay đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hay đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng thời gian chúng ta có thể loại bỏ các dịch vụ trong thời gian không xác định thời hạn hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước.
Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ là nguy cơ duy nhất của bạn. Các dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (trừ trường hợp quy định rõ ràng bởi chúng tôi) cung cấp 'như là' và 'như có sẵn "sử dụng của bạn, mà không cần bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện của bất cứ loại nào, cho dù công khai hay ngụ ý, bao gồm cả bảo tất cả các hàm hay các điều kiện về tính thương mại, chất lượng có thể bán được, phù hợp cho một mục đích, độ bền, tiêu đề cụ thể, và không vi phạm.
Trong mọi trường hợp, Egay Shop, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc hậu quả thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ.

Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Điều 22 - Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Egay Shop vô hại và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập và nhân viên của chúng tôi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

Điều 23 - Độ bền

Trong trường hợp các quy định của Điều khoản Dịch vụ được xác định là bất hợp pháp, có giá trị hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thực thi dù sao đến mức tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, và phần không thể thi hành được coi là được tách ra khỏi các điều khoản dịch vụ, xác định như vậy không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.

Điều 24- Chấm dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt hợp đồng sẽ tiếp tục việc chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Điều khoản Dịch vụ có hiệu quả trừ khi và cho đến khi chấm dứt do bạn hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu trong bản án duy nhất của chúng tôi bạn không, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại, tuân thủ bất kỳ hạn hoặc điều khoản trong Điều khoản của dịch vụ, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản nợ lên và bao gồm cả ngày chấm dứt, và / hoặc phù hợp có thể từ chối bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào).

Điều 25 - Toàn bộ thỏa thuận

Sự thất bại của chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản Dịch vụ sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Điều khoản Dịch vụ và chính sách hay quy tắc hoạt động của chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành tất cả những thoả thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thoả thuận trước hoặc hiện tại, thông tin liên lạc và đề nghị , cho dù bằng miệng hay viết tay, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước của Điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ trong việc giải thích các điều khoản của dịch vụ sẽ không được chống lại người soạn thảo.

Điều 26 - Trách nhiệm pháp lý

Các sản phẩm được đề xuất tuân thủ pháp luật của Pháp có hiệu lực. Trách nhiệm của Egay Shop không thể được thực hiện trong trường hợp không tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi sản phẩm được giao. Bạn có trách nhiệm kiểm tra với chính quyền địa phương về khả năng nhập hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn định đặt hàng. Ngoài ra, Cửa hàng Egay không thể chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do sử dụng sai sản phẩm đã mua. Cuối cùng là trách nhiệm của Cửa hàng Egay không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại vốn có đối với việc sử dụng Internet, bao gồm cả việc ngừng sử dụng dịch vụ, xâm nhập từ bên ngoài hoặc sự hiện diện của virus máy tính.

Điều 27 - Luật áp dụng trong trường hợp tranh chấp

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Pháp.

Ngôn ngữ của hợp đồng này là tiếng Anh. Những điều kiện bán hàng phải tuân theo luật pháp của Pháp. Trong trường hợp tranh chấp, tòa án Pháp sẽ là người duy nhất có thẩm quyền.

Điều 28 - Sở hữu trí tuệ

Tất cả các yếu tố của trang web https://egay.shop vẫn là tài sản trí tuệ và độc quyền của Cửa hàng Egay hoặc bên thứ ba đã ủy quyền Cửa hàng Egay để khai thác chúng. Không ai được phép tái tạo, khai thác, phát sóng lại hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, thậm chí một phần, các yếu tố của trang web là phần mềm, hình ảnh hoặc âm thanh. Bất kỳ liên kết đơn giản hoặc siêu văn bản đều bị nghiêm cấm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Cửa hàng Egay . Những lý do độc quyền cho các sản phẩm được chỉ định như vậy trong mô tả của họ là tài sản trí tuệ và độc quyền của Cửa hàng Egay. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào sao chép tất cả hoặc một phần của các thiết kế này đều có thể bị truy tố.

Điều 29 - Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản của dịch vụ bằng cách gửi thông tin cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ cho những thay đổi. Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi các Điều khoản Dịch vụ sự chấp nhận của những thay đổi đó.

Điều 30 - Thông tin liên hệ

Câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi bằng cách nhấp chuột nhấp vào ĐÂY .

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca CatalàCEB Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-tw 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausacây sơn trà Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{